28/02/2024

Athens News

Новини на български от Гърция

Мицотакис и Ердоган подписаха декларация за приятелство и добросъседство


Беше оповестен текстът на съвместната декларация за приятелство и добросъседство, подписана от гръцкия премиер Кириакос Мицотакис и турския президент Реджеп Тайип Ердоган по време на срещата им.

По-конкретно в текста на декларацията се подчертава, че и двете страни се задължават „да се въздържат от всякакви изявления, инициативи или действия, които могат да подкопаят или дискредитират буквата и духа на тази декларация или да застрашат поддържането на мира и стабилността в техния регион.“

„Страните ще се стремят да разрешат всеки възникнал между тях спор по приятелски начин, чрез преки консултации помежду си или чрез други средства по взаимен избор, както е предвидено в Устава на Обединените нации“, – пише в документа.

Декларация за приятелство и добросъседство

Министър-председателят на Република Гърция Кириакос Мицотакис и президентът на Република Турция Реджеп Тайип Ердоган, представляващи своите правителства, председателстваха 5-то заседание на Висшия съвет за сътрудничество между Република Гърция и Република Турция на 7 декември 2023 г. в Атина в духа на добра воля и сътрудничество,

 • Признавайки подновената воля за сътрудничество между правителствата на двете страни,
 • Подчертавайки, че връзките между двете съседни държави имат потенциала значително да повишат просперитета и динамиката на региона,
 • Подчертавайки необходимостта да продължим да работим заедно в полза на двете общества в атмосфера на приятелство и взаимно доверие,
 • Стремейки се да укрепите двустранните отношения чрез съществуващите институционални механизми,
 • Подчертавайки, че за укрепване на добросъседските отношения и двете страни, без да се засягат техните съответни правни позиции, ще допринесат за укрепване на духа на солидарност пред лицето на настоящите и бъдещите предизвикателства,
 • Подчертавайки, че за да насърчат тази положителна атмосфера и програма, двете страни ще насърчават обмена на ориентирани към резултатите посещения на всички нива,
 • Припомняйки, че сред основните цели на Устава на Обединените нации и общоприетите принципи на международното право са опазването на международния мир и приятелското сътрудничество между държавите,
 • Решени да насърчават приятелски отношения, взаимно уважение, мирно съжителство и разбирателство и да разрешават всички спорове помежду си с мирни средства, в съответствие с международното право,
 • Подчертавайки значението на ефективните комуникационни канали и механизми на всички нива за успешното управление на техните двустранни отношения, с особен акцент върху избягването на конфликтни ситуации и потенциална ескалация,
 • Подчертавайки, че и двете страни ще подхождат към отношенията си с цел разширяване на икономическото сътрудничество и задълбочаване на връзките между хората, като по този начин насърчават просперитета и мирното съвместно съществуване на двата съседни народа, като допълнително подчертават, че за тази цел, в светлината на постигнатия значителен напредък в напредъка на положителния дневен ред по икономически и търговски въпроси чрез съвместен план за действие и двете страни ще проучат допълнителни области на сътрудничество.

Страните се договориха за следното:

Страните се съгласяват да провеждат постоянни конструктивни и съдържателни консултации въз основа на следните компоненти:

а) Политически диалог: по въпроси от взаимен интерес.

(б) положителен дневен ред, в рамките на разширен съвместен план за действие, включващ мерки от взаимен интерес в области като бизнес икономика, туризъм, транспорт, енергетика, иновации, наука и технологии, селско стопанство, околна среда, социално благосъстояние и здравеопазване, младеж, образование и спорт, както и във всяка друга област по взаимно съгласие, с цел постигане на значими и конкретни резултати, постоянно рационализиране и актуализиране на дневния ред по структуриран начин и нови въпроси.

в) мерки за изграждане на доверие, включително мерки във военната област, които ще помогнат за премахване на неоснователни източници на напрежение, както и на произтичащите от тях рискове,

Страните се задължават да се въздържат от всякакви изявления, инициативи или действия, които могат да подкопаят или дискредитират буквата и духа на тази декларация или да застрашат поддържането на мира и стабилността в техния регион.

Страните ще се стремят да разрешават всякакви спорове, възникнали между тях по приятелски начин, чрез преки консултации помежду си или по друг начин по техен взаимен избор, както е предвидено в Хартата на Организацията на обединените нации.

Тази декларация не е международно споразумение, обвързващо за страните съгласно международното право. Нищо в тази декларация не трябва да се тълкува като предоставящо на страните законови права или задължения.

Съставено в Атина на 7 декември 2023 г. в два екземпляра, всеки на гръцки, турски и английски език, като всички текстове имат еднаква сила. В случай на спор относно тълкуването, английският текст ще има предимство.

Какво казва Megaros Maximus за текста на декларацията

Коментирайки текста по-долу, правителствени източници казват следното:

 • Особено важен текст, защото за първи път Гърция и Турция – с подписите на министър-председателя на Гърция и президента на Турция – се ангажират с отношения на приятелство и добросъседство и за „спокойни води“.
 • По-специално, декларацията подчертава значението на ефективните комуникационни канали на всички нива и подчертава необходимостта от избягване на конфликтни ситуации и потенциална ескалация.
 • Освен това декларацията определя принципите и основните етапи на гръцко-турския диалог и контакти въз основа на три оси, които бяха договорени по време на срещата на министър-председателя с турския президент във Вилнюс през юли миналата година: политически диалог (по въпроси на взаимното сътрудничество ), интерес, включително контакти за търсене, положителен дневен ред (който ще бъде постоянно актуализиран), мерки за изграждане на доверие (включително мерки за намаляване на „неоснователните източници на напрежение и произтичащите от тях рискове“).
 • Това е декларация за намерения, в която Турция се ангажира и с целите на Хартата на ООН, принципите на международното право и приятелското сътрудничество между държавите.
 • Има ясно позоваване на задължението да се избягват изявления и действия, които подкопават духа и буквата на декларацията или застрашават мира и стабилността в региона.
 • Съседната държава се ангажира да разреши всеки спор, възникнал с Гърция, по приятелски начин, или чрез директни консултации с нашата страна, или по друг начин по взаимен избор, както е предвидено в Хартата на ООН.
 • Атинската декларация не отменя правните позиции на двете страни.Source link

Verified by MonsterInsights